ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਲੌ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?