ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? | Maternal Distress | Child Growth

ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ? #motherhood #pregnancy #postpregnancy #maternalstress #punjabi #talkshow