ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

Empathy makes us human, but research suggests it may be on the decline. Here is what RED FM Listeners think.