ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ PR ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Parliament unanimously passes M-44 motion to grant PR to temporary foreign workers. MP Randeep Sarai talks about it with host Rishi Nagar.