ਆਓ ਅਖਾਣ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ

First Friday of every month in program ROSHNI, host Gurpreet invite RED FM Listeners to complete Punjabi Proverbs.


May 2022


April 2022


March 2022


February 2022


January 2022