ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ/ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ/ਬਲੈਕਮੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ? | What does the law against extortion say?

In program ROSHNI with host Gurpreet Kaur, Lawyer Brij Mohan explains the laws related to Extortion in Canada.