ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ | Important information regarding direct flights to Amritsar

Ram Ghai, GSA for Neos Airline shares important information regarding Direct flights to Amritsar.