ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? | How Much Sugar Should You Eat Per Day?

Dr Jarnail Kalsi talks about our sugar consumption habits.