ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ?

What would you like to do first when you visit back home? Host Gurpreet asks RED FM Listeners.